بازنگری درمطالعات طرح جامع ریلی نقشه راه ایجاد خطوط جدید مترو

مدیرعامل شرکت مترو، احداث خطوط جدید قطار شهری را نیازمند نگاه حمایتی دولت دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام با اشاره به برنامه ها و سیاست های اعلام شده از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر لزوم بازنگری در مطالعات طرح جامع ریلی، نتایج حاصل از چنین مطالعاتی را به منزله نقشه راه ایجاد […]