تهران قدرت رقابت پذیری را از دست داده است

معاون برنامه ریزی وتوسعه شهری شهرداری تهران، گفت: تهران به دلیل کمبود منابع و افزایش آلودگی، قدرت رقابت پذیری ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله میرزایی در نشست تخصصی تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر آینده کلانشهر تهران که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد افزود: خسارت های ناشی از تعطیلی به دلیل آلودگی هوا، کوتاه شدن عمر […]