خواهرخواندگی مفهومی متفاوت و عمیق تر از تعامل و تفاهم است

عضو شورای شهر تهران گفت: خواهرخواندگی مفهومی متفاوت و عمیق تر از تعامل و تفاهم است. به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری در نشست تخصصی خواهرخواندگی شهری و ارتقا تعاملات فرهنگی با بیان این که خواهرخواندگی مفهومی متفاوت و عمیق تر از تعامل و تفاهم است، افزود: در خواهرخواندگی نوعی خویشاوندی و آمیختگی جان ها است. یک پیوند فرهنگی و […]